Pravidla

wide01

Před táborem

 1. Prostudovat si informace na webu tábořiště a být s nimi srozuměn
  • zejména stránky “informace” a “pravidla”
 2. Zúčastnit se představby
  • kdy: zpravidla poslední červnový víkend
  • v jakém počtu: v alespoň 5 lidech
  • co je cílem? připravit tábořiště na sezónu. zejm. tedy:
   • uklidit kuchyň a jídelnu, vydrhnout stoly a regály, vyčistit kamna
   • posekat a shrabat louku
   • vyčistit studnu a odebrat vzorky vody pro rozbor
   • vykopat latríny
   • provést různé drobné opravy
  • co když se nezúčastním?
   • platím přirážku k nájemnému ve výši 500 Kč,- za každou nezúčastněnou osobu
   • proč? protože daná práce se stejně musí udělat a takto ji bude za všechny dělat první tábor
  • kdo nemusí? poslední tábor (ten tábořiště bourá)

Na táboře

 1. Být slušný – V okolí tábořiště se chovat slušně a s úctou k prostředí, ve kterém se pohybujeme.
 2. Být v noci potichu – Je nutno si uvědomit, že tábořiště je ze všech stran obklopeno přírodou. Na tábořišti proto neprovozovat dlouhodobou hlučnou činnost ve večerních, nočních či ranních hodinách.
 3. Dodržovat zákony – Zdůrazňujeme nutnost dodržovat zákony na ochranu životního prostředí. Především pak:
  • Neporážet jakékoli (byť i uschlé) stromy.
  • Nerozdělávat oheň mimo vyznačená a dohodnutá místa na pozemku tábořiště.
  • Umožnit průchod pro veřejné stezce skrz tábořiště (cca 3 turisté denně).
 4. Nic většího bez dohody neměnit – Výraznější zásahy do charakteru tábořiště a okolí, zejm. přestavby stávajících staveb, vždy předem prodisuktovat se správcem tábořiště.
 5. Dohodnout programy nad rámec běžného využívání okolí – Veškeré činnosti nad rámec běžného užívání okolních lokalit (lesů, luk, rybníka), prodiskutovat se správcem tábořiště a případně i s vlastníky a správci okolních pozemků.
  • Zejména jde o:
   • lanové aktivity,
   • dočasné stavby (např. branky na fotbal, sruby ve větvích, mola na rybníce),
   • lodičky na rybníce,
   • a další…
 6. Ohlásit mimořádné události – Pokud se stane jakýkoli problém či mimořádná situace týkající se tábořiště či blízkého okolí, ohlásit tuto skutečnost správci.
 7. Náležitě hospodařit s odpadem – Odpad pečlivě třídit a odvážet do sběrného dvora v Blatné, nic neházet do kontejnerů v obci.
 8. Uvědomovat si odpovědnost – Uvěmomovat si odpovědnost za své zdraví, za zdraví svých členů a za činnost, která je provozována na pozemku tábořiště a v okolí. Vzít na vědomí, že vlastníci okolních pozemků, ani provozovatel tábořiště, neodpovídají za škodu vzniklou při aktivitách táborníků či za následky aktivit realizovaných táborníky v době pobytu.

Po táboře

 1. Uklidit
  • vysbírat odpadky, zamést, vyčistit kamna…
  • zasypat odpadovku
  • zasypat latríny (tenkou vrstvou hlíny)
  • odstranit pozůstatky programů – !i z okolí!
  • atd.
 2. Odvézt odpad
  • veškerý odpad z tábořiště přijímá sběrný dvůr v Blatné
 3. Odstranit dočasné stavby a jiné nedohodnuté zásahy do charakteru tábořiště
  • v případě zdařilých a užitečných staveb ovšem budeme rádi, pokud se s námi na jejich ponechání dohodnete
  • rovněž budeme vděčni i za jakékoliv opravy či drobná vylepšení stávajících staveb
 4. Zbourat stany, o nichž není dohodnuto, že mají zůstat stát
  • plachty složit a uklidit do hasičárny
  • konstrukce rozebrat, !vytahat z nich hřebíky! a naskládat do srubu
 5. Vrátit zapůjčené vybavení
  • případné škody napravit/uhradit
 6. Řádně tábořiště předat – myslet na to, že tábořiště bude i po vašem odjezdu sloužit dalším táborníkům – opouštět jej proto vždy alespoň v takovém stavu, v jakém bylo nalezeno.

Po posledním táboře

 1. Uklidit společné vybavení do hasičské zbrojnice
 2. Provést závěrečný úklid
  • cílem je odjet a nechat za sebou čistou louku, les, srub, kuchyň i jídelnu
 3. Předat kompletně uklizené tábořiště správci
  • bez ohledu na “to udělali ti před náma”